Klik op mij om het navigatie menu tevoorschijn te halen.
Doneer aan Serious Request
3FM Serious Request - the lifeline gesponsord door Fleximaal Bwuzzt B&IS

DATUM

16 - 24 december 2019

LOCATIE

Winkelpand

Raadhuisstraat 10

Gouden lintje met een boogje erin.1 Gouden lintje met een boogje erin.2
Gouden lintje met een boogje erin.3 Gouden lintje met een boogje erin.4
Gouden lintje met een boogje erin.5 Gouden lintje met een boogje erin.6
Onze beste promoter Op social media Onze beste Social Promotor

Han van Midden

Doneer nu voor het goede doel
Dit zijn onze sterren aan de hemel
Wat fijn dat je wilt doneren!
Wat is er allemaal te doen?

- DE VOORWAARDEN STAAN HIER UITGELEGD -

De voorwaarden versie 04-12-2019 RL 01.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Een ieder die gebruik maakt - voor welke doeleinden dan ook - van de website geeft.nu (en geeft.nl) gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

ALGEMEEN

Geeft.nu streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op de website wordt gepubliceerd, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.
Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan geeft.nu niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. Geeft.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan geeft.nu niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of programma's. Wel stelt geeft.nu het bijzonder op prijs als zulke onjuistheden worden gemeld via het e-mailadres geeftnu@gmail.com.

REACTIES BEZOEKERS

Reacties zijn welkom, mits ze redelijk, inhoudelijk bij het bericht passen en zo foutloos mogelijk geschreven zijn. Posts van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden verwijderd. Dat geldt tevens voor reacties die bij herhaling vervelend zijn. Eenmaal je punt gemaakt is klaar. Kritiek mag, mits gefundeerd en niet met opzet kwetsend.
Verder is het niet toegestaan om spam te faciliteren of te verspreiden, inbreuk te maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

LINKS EN VERWIJZINGEN NAAR ANDERE SITES

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Geeft.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

AUTEURSRECHT

Deze websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de sites in strijd met de algemene voorwaarden, de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. Het (beeld- en geluid) materiaal op de website is veelal eigen materiaal. Geeft.nu heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs) rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot geeft.nu wenden. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

BIJDRAGEN GEBRUIKERS

Ten aanzien van bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage te beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op die bijdrage en vrijwaart geeft.nu voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar hun content en vrijwaart geeft.nu voor claims.
De gebruiker verleent geeft.nu door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satellietzenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Dubbele zwarte driehoek